THÔNG BÁO THI LẦN 2

 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  10/TB-CĐCĐHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2015 – 2016;

Căn cứ vào điểm tổng kết, điểm thi của các môn HK 1 năm học 2015 – 2016;

Để chuẩn bị cho thi lần 2 học kỳ 1 và học lại  năm học 2015 – 2016.

Hiệu trưởng yêu cầu các phòng, khoa thực hiện theo kế hoạch sau:

- Từ ngày 22/2 – 24/2: Phòng đào tạo tổng hợp danh sách HS-SV đủ điều kiện dự thi lần 2 của các lớp theo từng môn học gửi các khoa liên quan, phòng Kế toán – Tài vụ và đăng trên  http://sv.chn.edu.vn http://gv.chn.edu.vn.

- Từ ngày 25/2 – 09/3: HS-SV nộp lệ phí thi tại Phòng Kế toán - Tài vụ.

- Từ ngày 10/3 – 11/3: Phòng Kế toán - Tài vụ chuyển lại danh sách HS-SV đã nộp tiền cho Phòng Đào tạo.

- Từ ngày 14/3 – 18/3: Phòng Đào tạo lập danh sách thi chính thức, lịch thi thông báo đến các đơn vị liên quan và HS-SV (trên  http://sv.chn.edu.vn và  http://gv.chn.edu.vn).

- Từ ngày 28/3 – 31/3/2016: tổ chức thi.

- Lệ phí thi:

+   Môn lý thuyết, Thực hành không sử dụng vật tư:   25.000 đồng/lần thi.

Các khoa niêm yết danh sách thi chính thức, lịch thi (do Phòng Đào tạo gửi), phân công cán bộ coi thi, chấm thi; lập bảng thanh toán chuyển Phòng Kế toán - Tài vụ thanh toán (có xác nhận của Phòng Đào tạo).

Đề nghị các phòng, khoa và HS-SV triển khai công việc theo thông báo trên./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

  - Ban giám hiệu; (để chỉ đạo)

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CVHT

  - Các khoa đào tạo (để);

 (Đã ký)

  - Phòng ĐT, KT-TV, KT-ĐBCL; (để thực hiện)

 

  - HSSV; (để thực hiện)

ThS. Nguyễn Phúc Đức

  - Lưu: VT, ĐT.  
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 21
Hôm nay: 21
Hôm qua: 81
Tổng cộng: 167278

Giới thiệu